Khả năng xem bói bình thương nhưng cầm cu thì lại cực kỳ xuất sắc