Bet

Em chưa kịp bú thì anh đã cứng hết cả lên rồi