Đang học bài thì bị bạn thân đè ra đòi nghịch bím Hikaru Ayami